BLOG

A BUNCH

את משפחת פ. צילמתי לא פעם ולא פעמיים.

אבל הפעם ראיתי אצלם ממש את הריגוש בעיינים.

יש לנו כבר “בחור”   

אנחנו לא רק משפחה של ילדים.

הם התייצבו בסדר מופתי אחים אוהבים ומלוכדים.

  התחלתי עם שורת הבנים לתמונה “קבוצתית”.

והוספתי את הליידיות בתוך הבנים, להשלים את ה”משפחתית”.