FAMILY LOVE

להוציא לצילומי חוץ משפחה בוגרת זה לא דבר שבשגרה
.כל אחד ועיסוקיו
.זה בישיבה וזו בעבודה
לאחד זה לא מתאים והאחרת סתם כבדה.
אבל בר מצווה הוא אכן אירוע
.שדחף והוציא את כולם מהריבוע
! התוצאות שוות
הגברים אלגנטיים מחויטים וחתיכים.
.הבנות בלבן כשבירוק הם עטופים
.והעיקר…בחור בר מצווה שמוקף באהבה מכל המשפחה